Elva Laskespordiklubi õppekava

1. Eesmärk ja ülesanded

1.1 Laste ja noorte süstemaatiline sportliku õppe-treeningtöö korraldamine ja sportimisvõimaluste loomine.

1.2 Noorte vaba aja sisustamine sportliku tegevusega ning läbi selle tugeva ja täisväärtusliku ühiskonna liikme kasvatamine.

1.3 Õpilaste mitmekülgne kehaline arendamine, tervise tugevdamine ja tervislike eluviiside ning harjumuste kujundamine.

1.4 Noortele eneseteostuse ja enesehinnangu tõstmise võimaluste pakkumine läbi spordi ning eelduste loomine pikaajaliseks  sportlaskarjääriks.

1.5 Võimekate noorte arendamine kõrgete sportlike eesmärkide saavutamiseks.

1.6 Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamine laskespordis.

1.7 Noorte ettevalmistamine laskespordi edendajaks treeneritena, kohtunikena ja organisaatoritena.

1.8 Laskespordi igakülgne propageerimine ja populariseerimine.

1.9 Elukestva õppe võimaldamine täiskasvanuna laskespordis.

Klubi järgib oma tegevuses ausa mängu, olümpiaharta ja teiste spordi valdkonda reguleerivate  seaduste nõudeid. Klubi teeb koostööd Eesti Laskurliidu, Kaitseliidu, teiste laskespordiklubidega Eestis ja välismaal ning spordi-, haridus- ja kultuuriasutustega.  Klubil on tihedad sidemed lastevanemate ja üldhariduskoolidega.

2. Õpingute alustamise tingimused

2.1 Klubi õpilaseks ja noorliikmeks võetakse vastu selleks soovi avaldanud laps tema vanema või seadusliku esindaja avalduse alusel vastavalt Klubi võimalustele ja tingimustele.

2.2 Õppetöö lõpetatakse õpilase saamisega 19.aastaseks või koos gümnaasiumi lõpetamisega. Noorliikme staatuse lõppemisel saavad õpilased jätkata treeninguid astudes Klubi liikmeks ja tasudes liikmemaksu.

2.3 Õppima võetakse kõik soovijad, kes täidavad õpingute alustamiseks seatud nõuded. Juhul kui õppida soovijate arv ületab Klubi võimalused, korraldatakse vastuvõtukatsed kandidaatide pingerea koostamiseks.

2.4 Klubi õpilased jaotatakse õppe-treeningrühmadesse vastavalt vanusele, sportliku ettevalmistuse tasemele ning võimaluse korral õpilase soovidele.

2.5 Õpilase ja Klubi vahel sõlmitakse kirjalik õppeleping, mis kinnitab poolte õigused ja kohustused. Klubi õppekorralduse ja kavaga saavad soovijad tutvuda enne õpingute algust.

3. Õppe-treeningtöö ja tegevuse korraldamine

Laskmise õppe-treeningprotsess on kolmeastmeline

3.1 I Algettevalmistuse aste.

3.1.1. Ohutustehnika, relvade, laskemoona ja varustuse tutvustamine

3.1.2. laskeasendite, sihtimise ja päästmise põhioskuste omandamine

3.1.3. kehalised harjutused lasketehnika omandamise toetuseks.

3.1.4. kohalikel ja vabariiklikel võistlustel osalemine jõukohastes harjutustes.

3.1.5. treeningud toimuvad 3 x nädalas, 2 akadeemilist tundi korraga

3.1.6. kestvus 1-2 õppeaastat või III klassinormi täitmine vähemalt ühes võistlusharjutuses.

3.2 II Õppetreening aste.

3.2.1. Lasketehnika kinnistamine ja arendamine

3.2.2. üldfüüsiline treening ja lõdvestusharjutused

3.2.3. psühholoogiline ettevalmistus.

3.2.4. taktikaline ettevalmistus võistlusteks

3.2.5. võistlusmääruste tundmaõppimine

3.2.6. osalemine treeninglaagrites ja vabariiklikel võistlustel

3.2.7. treeningud toimuvad 4 korda nädalas 2-3 akadeemilist tundi korraga

3.2.8. kestvus 4 õppeaastat või kuni I klassinormi täitmiseni.

3.3 III Meisterlikkuse aste

3.3.1. individuaalse meisterlikkuse süvendatud arendamine

3.3.2. üldfüüsiline treening

3.3.3. autogeene treening.

3.3.4. arstlik kontroll

3.3.5. tegutsemine abikohtunikena

3.3.6.vabariiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel osalemine

3.3.7. treeningud toimuvad 4-5 korda nädalas 2-4 akadeemilist tundi korraga

3.3.8. kestvus 2-3 aastat või kuni gümnaasiumi lõpetamiseni

3.4 Klubi õppetöös kasutatakse erinevaid õppe-treeningmeetodeid, arvestades nende kasutamise vajadust ja otstarbekust erineva vanuse, sportliku ettevalmistuse, füüsilise ja psüühilise eeldusega õpilaste puhul.

4. Õppeaja kestus

4.1 Klubis õppimise aeg on sõltuvuses õpilase arengust, eeldustest ja püstitatud sportlikest eesmärkidest.

4.2 Klubi noorliikmeks võetakse õpilane alates 10. eluaastast, kuid sportrelvaga saab võistlustel osalemist alustada vastavalt seadusele alates 12. eluaastast.

4.3. Õpilase üleminek järgmise astme õpperühma toimub, kui ta on omandanud õppekavas ettenähtud tehnilised ja praktilised teadmised ning oskused. Otsustajaks ühest astmest teise viimisel on õpilase treener.

4.3 Õppeleping vormistatakse iga õppeaasta kohta eraldi kuni gümnaasiumi lõpetamise või õpilase 19.aastaseks saamiseni. Õpilase vanema avalduse alusel saab lepingu enne tähtaega lõpetada.

5. Õpingute sisu ja vorm

5.1 Klubi õppe-treeningtöö põhivormiks on süstemaatiliste, regulaarselt toimuvate treeningtundide korraldamine ja võistlustel osalemine.

5.2 Klubis tegeletakse laskespordi erialase, üldfüüsilise, psühholoogilise ja taktikalise ettevalmistusega.

5.3 Laskespordi erialane ettevalmistus.

5.3.1 Ohutustehnika relvade kasutamisel ja  sisekord lasketiirudes.

5.3.2 Relvade, laskemoona ja varustuse tutvustus, kasutamine ja hooldus, ballistika.

5.3.3 Laskeasendite kujundamine vastavalt anatoomilistele parameetritele ja nende kinnistamine „kuiva“ treeningu abil.

5.3.4 Lasu sooritamise tehnika omandamine – hingamine, sihtimine, päästmine. Treening laskemoonaga ja ilma ning kasutades elektroonilist laskeseadet.

5.3.5 Erinevate relvadega laskeasendite ja -tehnika õppimine ning harjutuste sooritamine.

5.4 Üldfüüsiline ettevalmistus.

5.4.1 harjutused laskeasendit fikseerivate lihaste tugevdamiseks

5.4.2 lõdvestusharjutused liigsete lihaspingete vältimiseks

5.4.3 painutus- ja venitusharjutused staatilisest asendist taastumiseks.

5.4.4 aeroobne treening südame, veresoonkonna ja hingamisorganite tugevdamiseks

5.4.5 arstlik kontroll ja kehalised testid

5.5 Psühholoogiline ettevalmistus

5.5.1 spordipsühholoogia aluste tutvustamine

5.5.2 motivatsiooni ja eesmärkida kujundamine

5.5.3 ausa mängu reeglite õpetamine

5.5.4 autogeenne treening

5.5.5 võistlusärevuse maandamine

5.5.6 võistkonnavaimu kujundamine

5.6 Taktikaline ettevalmistus

5.6.1 treeningplaanide koostamine

5.6.2 treeningpäeviku pidamine

5.6.3 võistlusgraafiku koostamine

5.6.4 võistlusteks ettevalmistumine, võistlusmääruste õppimine

5.6.5 võistlusolukordades tegutsemine

5.6.6 kohanemine uute võistluspaikade ja muutuvate keskkonnatingimustega

TreeningrühmÕpilase vanusÕpilaste arv treeninggrupisTreeningtundide maht nädalas

Algettevalmistusaste

10-13

6-8

6

Õppetreeningu aste

14-16

4-6

8-12

Meisterlikkuse aste

17-23

3-4

14-20